+35545620200 info@alb-building.com

PROJEKT I PERFUNDUAR

Ndërtimi i Urës Buna

Vendi :

Shkodër

Klienti :

Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

Roli në projekt:

Nënkontraktor
}

Periudha :

2008 – 2011

Vlera

9,000,000 USD