+35545620200 info@alb-building.com

PROJEKT I PERFUNDUAR

Punimet e ndërtimit për rrjetin e furnizimit me ujë dhe rehabilitimin e sistemit të kanalizimeve në Sarandë

Vendi :

Saranda

Klienti :

Ministria e Punës Publike dhe Transportit

Roli në projekt :

Lider në Ndërtesën J / V Alb –Combined Group Enterprises
}

Periudha :

2013- 2014

Vlera

4,000,000 $