+35545620200 info@alb-building.com

PROJEKT AKTUAL

Ndërtimi i rrugës Qukes – Qafe Plloc Seksioni i Projektit Tiranë – Korridori Rrugor Korça   Seksioni 2: Nga Ch.18 në Ch. 33.8                                                                                          

Vendi :

Qukes – Qafe Plloçë                                                                                                                   

Klienti :

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Roli në projekt :

 Nënkontraktori i Combined Group                                                            

}

Periudha :

Prill 2015 – Maj 2018

Vlera :

69,000,000 $

Galeria

Ura 

Galeria

Mura Mbajtës