+35545620200 info@alb-building.com

PROJEKT I PERFUNDUAR

Durrës By Pass (Faza 1 dhe 2)

Vendi :

Durres

Klienti :

Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

Roli në projekt :

Nënkontraktuesi i Green Line Co, Kuvajt

}

Periudha :

2009-2014

Vlera

20,000,000 Euro